GVS Bullion d.o.o.
MBR: 21620408
Vlasnik: Helmut Soos
Balkanska 2
11000 Beograd

 

Opšti uslovi poslovanja GVS Bullion d.o.o. o otkupu i prodaji plemenitih metala

Na ovoj web stranici plemenite metale prodaje kompanija GVS Bullion d.o.o. GVS Bullion d.o.o. uz primenu odgovarajućih poreskih stopa fakturiše predmete od plemenitih metala kao što su kovani novčići i poluge od zlata, srebra, platine i paladijuma. Kompanija GVS Bullion d.o.o. u daljem tekstu "GVS".

Porudžbine su moguće 24 sata dnevno. Sve onlajn ponude GVS-a su neobavezujuće i podložne su promenama. Prilikom porudžbine se vrši fiksacija cene. Nakon završetka procesa poručivanja, pojavljuje se potvrda porudžbine kao PDF dokument za štampanje i/ili čuvanje. Ova potvrda porudžbine biće poslata na e-mail adresu koja je navedena i sadrži broj porudžbine.

Nakon porudžbine, kupac je u obavezi da odmah izvrši plaćanje. Po prijemu uplate, račun će biti izdat. Ovim računom GVS potvrđuje porudžbinu. Račun će biti poslat kupcu ili će biti uručen lično. GVS zadržava pravo da odbije porudžbine o čemu će odmah obavestiti kupca. U slučaju očiglednih grešaka, GVS zadržava pravo da povuče/poništi račune.

Do kašnjenja u plaćanju dolazi kada uplata nije izvršena GVS-u u roku od tri radna dana od porudžbine, a GVS nije odbio porudžbimu. GVS mora potvrditi produženje roka plaćanja. U slučaju kašnjenja u plaćanju, GVS može da odustane od prodaje / ugovora bez davanja grejs perioda i zadržava pravo da potražuje sve troškove od kupca, koji uključuju kamatu na kašnjenje u plaćanju i gubitke zbog fluktuacija kursa.

Sve cene su navedene od strane GVS-a na osnovu cena robe na finansijskim tržištima i važeće su za naplatu od strane registrovane poslovnice GVS-a; ovome se moraju dodati i troškovi svake isporuke, uključujući osiguranje. Cena u trenutku zaključivanja porudžbine od strane kupca je uvek zagarantovana, čak i ako se cene u međuvremenu promene.

Prema Pravilniku o prodaji na daljinu, porudžbine plemenitih metala NE podležu otkazivanju ili poništenju. Kupac nema pravo na otkazivanje ili poništenje kod ugovora o robi ili uslugama, čije cene zavise od kolebanja cena na finansijskim tržištima, na koje preduzetnik nema uticaja.

Kupac će dobiti detalje o pošiljci poštom i stoga mora da obezbedi prijem pošiljke ili lično ili od strane odgovarajućeg drugog lica. Isporuke su osigurane. Kako bi sačuvali osiguravajuće pokriće, kupac (ili lice koje primi pošiljku) mora odmah po prijemu isporuke proveriti celost/neoštećenost pakovanja i svih pečata. Sva vidljiva oštećenja moraju odmah biti potvrđena pisanim putem od strane dostavljača, a nepotpune ili izgubljene pošiljke moraju odmah biti prijavljene GVS-u.

Kupac je dužan da prihvati delimične isporuke. Rizik prelazi na kupca najkasnije po preuzimanju proizvoda od strane kupca ili lica koje je kupac odredio, kao i prilikom dostave proizvoda na adresu koju odredi kupac.

Slike proizvoda koje se koriste za predstavljanje proizvoda u online prodavnici su simbolične fotografije. One ne predstavljaju proizvode koji su u svakom smislu identični, već služe kao ilustracija. Odgovarajući opis pojedinačnih proizvoda je merodavan.

GVS izjavljuje da koristi podatke koje je prikupio isključivo za svoje potrebe i da ih prosleđuje trećim licima isključivo u svrhu obrade porudžbine, na primer isporuke, i da će ih tretirati poverljivo i u skladu sa svim postojećim regulativama i propisima o zaštiti podataka. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti.

Beograd, 21.12.2021